כרומגן דודי שמש וחשמל, קולטים ומערכות
משב
מרכז הפצה ארצי למוצרי כרומגן
1-800-34-50-50
שיהיה לכם קיץ נעים

יש כרומגן ויש את האחרים. הניסיון אומר כרומגן.

תנאי שימוש ומכירה

אנו שמחים להציג בפניכם את המוצרים כפי שהם מוצעים בחברת כרומגן והמשווקים על ידנו

מוצרים:

 • כל המוצרים סגורים וחתומים ישירות מהיצרן. האחריות מצורפת לכל מוצר.
 • התמונות, המפרטים הטכניים והמחירים באתר זה הינם כלליים ואין לשייכם לדגם ו/או שוק ספציפי. בנוסף, רוב הפריטים המופיעים באתר מלווים בתמונות אשר נועדו להמחשה בלבד. במקרה של פער או הבדל בין התמונה לבין התיאור המילולי, יגברו המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום.

 

איסוף התקנה ומשלוח:

 • את המוצרים תוכלו לאסוף ממשרדינו או ממרכזי השיווק של חברת כרומגן או במשלוח ישירות לביתכם/לאתרכם ברוב חלקי הארץ. יש לוודא את עלות המשלוח לפני הרכישה. וכן לוודא האם ישובכם נמצא באיזור אליו מגיעים טרם הרכישה.
 • באם יידרש, המשלוח יהיה עד לקומת קרקע (חצר הבית), ולכמות מוגבלת של מוצרים לפי שיקול דעתה של משב.
 • על הלקוח לוודא גישה ללא הפרעה עד לאתר האספקה.
 • באם תתבקש התקנה, ההתקנה תבוצע ע"י חברת כרומגן ובאחריותה. תיאום ההתקנה יהיה מול חברת כרומגן ומערך ה Call Center שלה ובאחריותה המלאה. ללקוח לא תהיה כל טענה כלפי משב בגין התקנה לקויה, אי ביצועה, איחור בהזמנה ו/או באספקה. ללקוח לא תהיה טענה למשב בגין נזק לצד ג' באם ייגרם כתוצאה מפעולת ההתקנה ו/או אספקה אליו.
 • באם ידרש שירות תיקונים למוצרי כרומגן שהותקנו על ידה, השירות יתבצע ע"י כרומגן בלבד ויש לפנות אל מערך השירות שלה לשם כך.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משב אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש או לרכושו, כתוצאה מפעולות התקנה או אספקה של חברת כרומגן למשתמש.

 

מחירים:

 • המחירים כוללים מע"מ והם לתקופה מוגבלת. ט.ל.ח.
 • משב רשאית לשנות את המחירים בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

 

שימוש באתר:

 • האתר הנו אינפורמטיבי בלבד. התמונות הנם להמחשה בלבד.

 

זכויות יוצרים:

 • כל הזכויות לחומרים הנמצאים באתר זה שמורות למשב © אין להעתיק תמונות/צילומים/מידע/תסריטים/מחשבונים או כל חומר אחר ללא רשות
 • מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות שם, סימני מסחר, עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו על-ידי "משב" או מטעמה, וכן כל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו (להלן: "התוכן") - הן של משב בלבד.
 • השימוש בתוכן האתר או בחלק ממנו, במפורש או במשתמע, לרבות שימוש באמצעות קישור לאתר מאתר אחר, ללא קבלת הסכמתה של משב בכתב ומראש, הינו אסור.
 • אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בתוכן המצוי בו, לרבות באיזה מסימני המסחר המוצגים בדפי האתר, ללא ההסכמה בכתב של משב.

 

כללי:

 • תנאי השימוש באתר זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ובכל מקום בתנאי שימוש אלה, בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 • האתר מנוהל ומופעל על-ידי משב (להלן: "משב" או "החברה") ו/או מי מטעמה. אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר ועצם השימוש של כל אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו (להלן: "המשתמש"), מהווים הסכמה מצדו לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"), כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: "תנאי השימוש"), ללא כל הגבלה או הסתייגות. היה ואינך מסכים לאמור בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר זה.
 • תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים המשפטיים בין החברה לבין כל משתמש והם עשויים להשתנות מעת לעת, על בסיס שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין החברה. יודגש, כי כל המבצע פעולה באתר, מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי שימוש אלו.
 • כותרות הפרקים בתנאי השימוש מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש בלבד, ולא ישמשו לפרשנות תנאי השימוש.
 • התוכן, לרבות המידע, הייעוץ והשירותים הניתנים במסגרת אתר זה (לרבות השירותים הניתנים בקשר עם פתרון תקלות בדודי שמש, מדריך לבחירת דוד שמש ושירות השאלות והתשובות) הינם למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינם מהווים המלצה ו/או חוות דעת (לרבות חוות דעת מקצועית). על כן, מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות, המלצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. לפיכך, מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך לפני כל פעולה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משב אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש או לרכושו, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע ו/או השירותים ו/או התכנים המופיעים באתר זה.
 • חלק מהשירותים באתר מצריכים הזנה של פרטיך האישיים כדוגמת שמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. משב תשתמש במידע אישי זה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ועל-פי הוראות כל דין.
 • משב אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי משב או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, בחומרה ו/או בתוכנה ו/או בקווי ובמערכות התקשורת אצל משב ו/או אצל מי מספקיה.
 • משב רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלק ממנו, לשנות מעת לעת את מבנה האתר ותוכנו לרבות מראהו, וכן את אופי, היקף וזמינות השירותים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, ללא צורך במתן הודעה מראש. יובהר כי שינויים אלו יחייבו את המשתמש לכל דבר ועניין. שינויים כאמור, עלולים להיות מטבעם כרוכים בתקלות ו/או אי-נוחות וכיו"ב למשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי משב בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או נלווים שיגרמו למשתמש בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 • במקרה בו נפלה טעות בתוכן האתר לרבות בתמונה, מאפיין של מוצר ו/או שירות, לא תחייב טעות זו את החברה. כל התוכן באתר יהיה כפוף למידע המסופק עם המוצר ו/או השירות בעת רכישתו ו/או קבלתו בפועל, ובכל מקרה של סתירה ו/או חוסר התאמה האחרונים יגברו.
 • מובהר בזאת כי במקרה של סתירה בין התוכן המופיע באתר (לרבות תנאי האחריות למוצר המפורטים באתר) ובין תעודת האחריות, הוראות ההפעלה ו/או כל מידע נוסף המסופק עם המוצר, יגבר נוסחם של האחרונים. יובהר, כי ככל וקיימת סתירה בין התוכן המופיע באתר (לרבות תנאי האחריות למוצר המפורטים באתר) לבין הוראות כל דין (לרבות דיני הגנת הצרכן) יגברו ההוראות שבדין.
 • כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה (לרבות הנחיות לפתרון תקלות ממוחשב, מאמרים, מפרטים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, לרבות, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.
 • על תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה ו/או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוזות הקריות וחיפה.

 

חייגו כעת חינם 1-800-34-50-50 ונשמח לספק לכם את הפתרונות הטובים ביותר בכל נקודה בישראל.

נוכל לשרת אתכם גם במייל, סקייפ, או במשרדינו ברח' הדשנים 7 במפרץ חיפה.

נשמח להתכבד בהזמנתכם